Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Kapsalon La Papillotte hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Kapsalon La Papillotte doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat Kapsalon La Papillotte:

– uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vraagt (mondeling of schriftelijk) om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit -met uw uitdrukkelijke toestemming- nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze zal respecteren.

Verantwoordelijk
Kapsalon La Papillotte is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy beleid contact ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kapsalon La Papillotte
Brugstraat 7
1394CV Nederhorst den Berg
Tel: 0294 251820
E-mail:
info@lapapillotte.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt Kapsalon La Papillotte
- uw voor- en achternaam
- uw postcode en adres
- uw telefoonnummer vast en/of mobiel
- uw e-mailadres

Waarvoor verwerken wij deze persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Kapsalon La Papillotte verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het registreren van de gemaakte afspraken.
– Contact over (wijziging van) afspraak.
– Factureren (indien van toepassing).